Malkara ilçesi, Ülkemizin, Trakya bölgesinde yer almaktadır. Trakya bölgesine adını veren kavini Thrak (Trak)'lardır. Kaynaklar, Traklardan pek söz etmemektedir. Ancak son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalarda bunun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Traklar M.Ö.  V. yüzyılda Kralları Adela zamanında Odrys adıyla anılırlar. Bunların, Yunanlılara ve Romalılara paralı askerlik yaptıkları bilinmektedir.

1980’li  yıllarda Bulgaristan da (Haskova'da) İngiliz araştırmacı James MELLART'ın yaptığı kazılarda ve  1988'de Tekirdağ
Naip köyündeki  kazılarda çıkan eserler, Trakların söylenenlerin aksine, zengin bir kültüre sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Malkara'nın kuruluşuna gelince; kaynaklar Pers kralı Kserkes (Kayhüsrev) zamanında Yunan şehirleri ile yapılan savaşlar (Pers savaşları) sırasında, Malkara'ya çok yakın olan Gürgen Bayırı denilen yerde bir kalenin yapıldığı söylenmektedir. Bu kalenin civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar veya Margaar adı verilmiştir. Farsça'da mar yılan, gar veya gaar da in-mağara anlamına geldiğine göre Malkara sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir. Malkara' nın Kurululuşundan Bugüne Kadar Geçen Zaman içerisindeki İsimleri zamanla bir' çok değişikliklere uğramıştır.

Şöyle ki:

*İranlı'lar zamanında M ARGAR-MARGAAR,
*Bizanslılar zamanında MEGALO HORA,
*Osmanlılar zamanında, önceleri bir süre MEGALO GORO  ve MlGALGARA,
*Sonraları, denizden uzaklığı ve denizden gelen mallarla irtibatı bulunmaması sebepleriyle kara malı anlamına gelen MAL-KARA, (ara iki cümle) d aha sonraları ise Arap dilinin genişlemesi ve etkisi altında kalınması yüzünden MAALGARA 'ya dönüşmüştür.
*Bugün ise MALKARA'dır.

Bir söylentiye göre, Makedonya Kralı Büyük İskender {M:Ö: 356-323) Trakya'da otuz yıldan fazla kalan Persleri (İranlıları) Trakya'dan uzaklaştırınca, Malkara'da (Malgar'da) Sazan, Malgar ve Kumardar isimli üç komutanı, edek güçlerin başına bırakmıştır. Kumardaç isimli komutan da kir kale yaptırmıştır (Halen oraya Kumardaş Tepe denilmektedir). Sazan adlı Komutan da yine bir kale yaptırmıştır (Bugün Sazan çiftliği denilen yerde). Bu kaleler daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Bizanslılar dönemine kadar savunma amacıyla kullanılmışlardır.

Osmanlılar Rumeli'ye geçtiklerinde, Malkara, surları ile ünlü geniş bir  yerleşim alanı idi. Bu sırada şehrin adı Megalora-Megalkora (Büyükkoy), Melagoro (Ulular ulusu) diye anılmakta idi. Bilindiği gibi, Osmanlıların Rumeli'ye geçişi Sırplara karşı Bizans'a yardım amacıyladır. Daha sonra, Gelibolu - Çinpe Kalesinin Osmanlılara Bizanslılar tarafından verilmesiyle, burayı bir üs olarak kullanan Osmanlılar, fetih (ele geçirme) amacıyla, Gazi Süleyman Paşanın emrindeki güçlerle Rumeli'ye geçmişlerdir. (1353- 1356). Bu sırada Hacıilbey, Lala Şahin, Balaban Bey, Küçükhıdır Bey, Evrenbey,  Hacısungur Bey,  Müstecep Bey gibi ünlü komutanlar öncülüğünde Tekirdağ, Vize, Keşan, İpsala ve Çorlu şehri hızlı bir şekilde alınmıştır. Bazı kaynaklar bu arada Malkara'nın da alındığını yazmaktadırlar. Ancak, Malkara ve Hayrabolu'nun Gazi Süleyman Paşa’nın ölümünden bir kaç yıl önce alındığı akla daha yatkındır. Süleyman Paşa bir av sırasında (Bolayır ile Seydikavak arasında) kaza sonucu vefat etmiştir . (1359). Taktın varisi olan ku şehzadenin ölmesi üzerine yerine kardeşi I. Murat geçmiştir. 1360'lı yılların başında Bizanslıların saldırıları sonucunda, Trakya'da Osmanlıların elinde bulunan birçok yer gibi Malkara'da elden çıkmıştır. Ancak 1. Murat, bölgede duruma hakim olunca Malkara’da dahil daha önce elden çıkan yerler Osmanlı’nın eline geçti.

Bu duruma göre Malkara'nın, Osmanlılara geçtiği son ve kesin tarih 1363' tür. Malkara'yı fetheden Komutanın da Hacı İl Bey olduğu bilinmektedir. Bugün Trakya'da birçok yerde Hacı İl Bey adına yapılmış okullar bulunmaktadır.

Malkara'nın kesin olarak Osmanlılara geçmesinden sonra, Osmanlının yerleştirme politikasına uygun olarak Anadoludan getirtilen Yörükler, Malkara ve civarına yerleştirilmişlerdir. Bu arada, Ankara ve Çankırı dolaylarından getirtilen bazı ahi gruplar da Malkara'ya yerleştirilmiştir.. (Ahievren Köyü adı bu olaydan gelmektedir. ) 1. Murat' ın ahiliğe karşı büyük bir sevgisi olduğundan (kendisi de bir ahidir ), Malkara’ya ya getirtilen Yörükler arasında  ahilik oldukça yaygındır. Malkara ve civarına yerleştirilen Yürüklerin büyük bölümünün 1. Mehmet (Çelebi) döneminde "1402- 1421" Saruhanlı Beyliğinin Yörükleri olduğu bilinmektedir. Bunlar ;  Konya, Aydın ve Muğla çevrelerinden getirtilerek yerleştirilmişlerdir. Başlarında da ünlü Paşaviğit (Keşan'ın Paşaviğit kasabası onun adım taşır) bulunmaktaydı. İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra, Malkara'nın Balkanlara yapılacak seferler sırasında önem kazandığı görülür.

Fatih döneminde Malkara, daha sonraları Evlad-ı Fatihan adıyla anılan akıncıların merkezi olacaktır.

Paşayiğit’in  soyundan Turhan Bey yaşadığı dönem içinde Malkara'nın gelişmesini sağlamış, bu dönem de Malkara oldukça gelişmiştir. Zira, akıncı birliklerinin tüm ihtiyaçları buralarda karşılanmaktadır. "Bugün Malkara civarında Boyacılar, Enserciler, ekmekçiler, Yaylagöne gibi isimler bu dönemin izlerini taşır. Akıncı birlikleri için lazım olan her şey buralarda hazırlanıyordu." Turhan Bev' in oğulları Atina fatihi Ahmet (ki kurada ölmüştür) ve kardeşi Ömer Bey (Türbesi, Malkara'da adıyla anılan caminin avlusundadır. Klasik Osmanlı üslubunu taşıyan vapı, sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir.)
Fatih döneminde önemli bir akıncı Beyidir. Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bev, Fatih'in emriyle 1465'ler de Venedik'e 70 km. kadar yakın olan İzanco ırmağına kadar, 1470'lerde Romanya'ya Pleoşti (Bükreş yakınları) 'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır. Fatih' in isteği ile 1473 Otlukbeli savaşma katılmış, uzun Hasan'ı İran içlerine kadar kovalamış ve orada esir düşmüştür. Fatih, bu değerli adamını, bir çok İranlı esiri vererek geri almıştır. Ömer Bev'in Malkara'da öldüğü bilinmektedir.(1488)

Büyük gezgin Evliya ÇELEBİ, hemen, hemen bütün Osmanlı İmparatorluğunu dolaşmış ve Malkara'yı da görmüştür. Malkara'nın 1.150 hanedan oluştuğunu, evlerinin kiremit örtülü, bakımlı bir şehir olduğunu Seyahatnamesinde belirtir. Avnca, şunları da ilave eder; "Gezdiğim yerlerden farklı bir yer Kömürhisar (Koru dağı - Malkara). Çünkü burada büyükler gibi çocuklar da çalışıyor. Balı ve Kaşkavalı (Kaşar Peyniri) ünlü olan bu yerin Tabakhaneleri (Deri İmalathanesi) de pek ünlüdür.

Malkara’nın Selanik’ten İstanbul’a giden eski yol üzerinde olması konaklama yönünden önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.

Malkara 1828 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkler’ in elinde ilk defa işgale uğramıştır. 1878 Osmanlı-Rus Savaşında da (93 harbi) Tekirdağ işgal edilince Malkara, önemli göçlere sahne olmuştur. Malkara tarihinin en kötü günlerini Balkan Savaşı sırasında yaşamıştır.9 Kasım 1912 ‘de Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. Yerli Bulgar ve Rumların da işbirliği ile 500’den fazla kadın, erkek ve çocuk şehit edilmiştir. Şehit edilen insanlar toplu olarak gömülmüş, şehitlik denilen yerde anılarına bir anıt dikilmiştir. İşgal sekiz buçuk ay sürmüş bu arada şehir yakılıp yıkılmış, yağma edilmiştir.

14 Temmuz 1913’te Mustafa ve Enver Paşa’nın birlikleri tarafından şehir harabe halinde kurtarılmıştır. Malkara son kez, 1.Dünya Savaşı sonunda 20 Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşgal yıllarında  çok kötü günler yaşayan Malkara, 11 Ekim 1922 ‘de sağlanan ateşkes uyarınca 14 Kasım 1922 tarihinde Yunanlıların şehri boşaltmasıyla kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur.

2.Dünya Savaşı yıllarında da (1940-1941) Trakya’daki diğer kasabalar halkı gibi buradakilerde işini, gücünü, yerini terk ederek Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmış, türlü maddi, manevi sıkıntılara ve acılara maruz kalmışlardır. 

Coğrafi Yapısı

Malkara, dünya üzerinde 40.54 kuzey enlemi ile 26.52 doğu boylamları, arasında yer almaktadır. 1.225 km² yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesidir.

Tekirdağ İline 56 km. uzaklıkta olan Malkara'nın kuzey batısında, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi, kuzey doğusunda Hayrabolu, güney doğusunda Şarköy, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, batısında ise Edirne’ nin Keşan ilçesi bulunmaktadır.

İlçede yüksek dağlar, vadiler yoktur. Genelde toprakları aşınmış tepelerden yarı ova özelliği gösteren plato görünümündedir. Tekirdağ İlimizin en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara' ya 25 km mesafededir. Bu dağlar, İlçemizin güney bölümünde, Tekirdağ-Gelibolu istikametinde uzanırlar. İlçemiz Çimendere Mahallesi yakınında son bulur. Ganos dağı, Tekir sıra dağlarının en önemli yükseltisidir. (845 km)

İlçenin sınırları içindeki en önemli yükseltiler ise; Elmalı-Karacahalil arasındaki Kuş Tüneyi (647m.) tepesi, Panayır tepe (664 m ) Çimendere-Elmalı arasında Kartaltepe, Yenidibek-Keşan arası İstikamlar Tepe gösterilebilir.

Malkara'nın yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları yoktur. Barajları ve göletleri besleyen dereler vardır. Karacahalil Gözsüz dereleri, Sağlamtaşın içinden geçen Çay deresi, Şalgamın içinden geçen Uzun ere, Müstecep-Aksakal arasından geçen Köprüdere, Kürtüllünün içinden geçen Curculu deresi, Batkın-Kiremitlik arasında Pohça deresi, Müstecep-Sırtbey arasından geçen Kayak dere, Deliller-Ballı arasından geçen Şaşan Dere, Balabancığın güneyinden geçen Koca Dere, Deveci-Kadıköy arasından geçen Ana Dere, Karacahalil-Elmalı arasından geçen Ezberli Dere, Gözsüz-Allışık arasında Kazanca
deresi, Sarıpolattan geçen Şeker Dere, Yenidibek-Teteköy arasındaki Değirmen Dere bunların arasındaki önemlileridir.

İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali, Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Bunlar fazla geniş olmamakla birlikte bu ovalar ilçenin önemli düzlükleridir. İlçenin hudutları içinde doğal göl bulunmamaktadır. Yapay baraj ve göletler vardır.

Karaiğdemir ve Kadıköy barajları en önemli yapay barajlardır.

Bunun yanında, yine sulama amaçlı yapılan Yaylagüre, Vakıfidemir, Yenidibek (Pişman), Doluköy, Küçükhıdır, Karacagür göletleri yapılmıştır. Yapılan bu baraj ve göletlerle ilçenin sulanabilir arazi miktarı, 28.360 dekara yükseltilmiştir.

Jeolojik Yapı

Trakya havzasının jeolojik gelişiminin orta Eosen'den  başladığı, herhangi bir kesintiye uğramadan Kuaterner' e kadar devam ettiği 5.000 m.'den fazla kır sediman örtüsünün olduğu görülmektedir. Malkara formasyonu Miyosen devrine aittir. Malkara formasyonu kum taşı veinceder kakaya taneli, ekseriyetle kirli kum ile ara tabakalı, gri-yeşil kumlu şeyler ve killerden oluşmuştur. Bu formasyona linyit yataklarında sık sık rastlanılır. Formasyon kalınlığı 500 m olmakla birlikte bazen 700 m.’Bağlantıyi geçer. Formasyonun depozit ortamı genellikle karasal ve bazende denizsel dir.

Yer altı suyu bakımından, devamsız tabakalar halinde zayıf akifer şartlar mevcuttur. Yüzeye yakın sakalarda düşük kaliteli, daha derinlerde tuzlu su görülmektedir. Sahada şiddetli tektonik hareketlere maruz kalmış kısımlar dışında genel olarak
WSW-ENE doğrultulu kıvrım yapısı görülmektedir. Kömür rezervlerinde yatay devamlılık bulunmayışından dolayı yöresel (küçük) işletme imkanları vardır. Bu durum rezerv tahminini güçleştirmektedir. Türkiye'nin kömür ihtiyacı bakımından bölge ikinci derece önem taşır. Malkara'da linyit damarı (Oligosen) yaşlıdır ve ortalama işletmeye elverişli kalınlık 1-1,5 m. Civarındadır.

Bitki Örtüsü

İlçenin sahip olduğu toprakların büyük kir kısmı tarıma elverişli olduğu için, karakteristik bitki örtüsünü belirleyecek geniş alanlar fazla yoktur. Ancak, buna rağmen bitki türü görünümünden zengin bir çeşitlilik gösterir. Odunsu bitki türlerinden kızılçam, karaçam, meşe, gürgen, karaağaç, söğüt, kayak, ıhlamur, ceviz, kestane ve fındık sayılabilir. Yıllık yağış miktarının az, havanın nispi neminin de düşük olması nedeni ile ilçe bitki örtüsü bakımından pek zengin değildir. Bozuk orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları hızla devam etmektedir.

Otsu bitkilerden ayrık otu, üçgül otu, yalancı fiğ, yabani bakla, kanyaş, sarmaşık, yabani hububat türleri görülmektedir.

Genel İklim Durumu

Malkara'nın yer aldığı Trakya bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu durumun iklime etkisi büyüktür. Yörede yarı karasal iklim hakim durumdadır. Kış aylarında balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı kava bölgede etkilidir. Zaman zamanda kış, kuru ve dondurucu soğuklar şeklinde geçer. Yazlar da, genellikle sıcak ve kuraktır. İlkbahar ve sonbahar yağışlı geçer.

Sıcaklık  ve Nem

İlçede yaz ve kış ısı farklılıkları fazladır. Yılın en sıcak ayları Temmuz, Ağustos aylarıdır. En soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.